Sjøørret (Salmo trutta)

Ørret finnes i mange miljøer. Dette har gitt den mange navn, men fjellørret, bekkørret, sjøørret og innsjøørret; sorterer alle under samme art: ørret. Artens mangfoldige levevis og utbredelse gir bl.a. utslag i størrelsen som kan variere fra «småfisk» i bekker og fjellvann til fisk på over 20 kg. for dem som vandrer ut i sjøen og større innsjøer. Dette er altså en hardfør art som finnes over hele Europa, og den har vært så lett å sette ut at den den nå finnes over hele verden.

salmo truttaSjøørret ligner på laks, men den har en kraftigere halerot (spor) og kroppen er i større grad dekket av mørke flekker. I likhet med laksen er sjøørret anadrom, og all ørret blir født og gyter i ferskvann. Sjøørreten får sin største vekst når den vandrer ut i saltvann der den beiter på brisling, sild, småfisk og krepsdyr. Den holder seg nære kysten, og det tar ofte ikke mer en et halvt år før den returnerer til ferskvann for å gyte. I andre miljø må ørreten klare seg uten saltvann. Disse (bekkørret, fjellørret og innsjøørret) har samme syklus som sjøørreten, men beiter eksempelvis i en innsjø. I fjellvann med lite næring, kan det gå hele 10 år før ørreten blir kjønnsmoden, mens sjøørreten ofte gyter i 5-6-års-alderen. I alle miljø foregår gytingen i et grunt område med strøm. Ørret er en høstgyter.

Sjøørreten tas gjerne av sportsfiskere mens den er på gytevandring. Den holder seg nære kysten og i fjordene, og vandrer nære land. Sjøørret finnes i svært mange elver og bekker, og naturlig nok også i lakseelvene. Nedenfor ser vi laks (øverst) og sjøørret/ørret tatt i samme elv.

ørret og laksDet diskuteres om hvorvidt de mange typene av ørret skal deles opp i ulike arter, men biologien er meget lik. En innlandsørret kan eksempelvis dele gytegrop med en sjøørret. Det er altså miljøet som har forårsaket de mange variantene, og det er dette som utgjør de mange variasjonene av føde, vekstrate, kjønnsmodning og farge. Nedenfor ser vi en ung ørret fra en bekk.

bekkørretØrret kan – av fritidsfiskere – kun fiskes med snøre eller stang (sluk og flue). Dybderegler for setting av garn er i hovedsak tiltenkt å beskytte sjøørret og laks. Sjøørret fisket med garn skal settes ut – uansett tilstand.

 

 

 

 

About

Categories: Laksefamilien Stikkord: , ,